نویسنده :
مهدی غلامعلی

-----
رجال کاربردی با شیوه بررسی اسناد روایات

نویسنده :
حیدر المسجدی

-----
یکی از راویان مشهور، سهل بن زیاد آدمی است که احادیث فراوان ...

نویسنده :
سید مصطفی مطهری

-----
دو اثر تمدنی شیعه ، کتاب «رجال النجاشی» و «الفهرست» دربردرنده اطلاعاتی ...

نویسنده :
امین حسین پوری

-----
نگاهی به رویکرد عالمان متقدم شیعه

نویسنده :
محمد کاظم رحمان ستایش

-----

نویسنده :
حسین ساعدی

-----

نویسنده :
احمد بن الحسین الغضائری الواسطی البغدادی

-----

نویسنده :
ملا علی کنی

-----
الكتاب الذي بين یدیک «توضيح المقال في علم الرجال» من تأليف العالم ...

نویسنده :
محمد جعفر بن محمد طاهر خراسانی کرباسی

-----
این کتاب به زبان عربی شامل حواشی و تعلیقاتی است بر کتاب ...