نویسنده :
ابوالفضل ، علی بن ال الطبرسی

-----
350 حدیث کوتاه، کاربردی تر در زمان ما و در سطح عموم ...

نویسنده :
هادی ربانی

-----
برگزیده حاضر، براساس نسخه تصحیح شده و به کوشش آقای سیّدهاشم میلانی ...

نویسنده :
عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی

-----
گزيده حاضر براساس نسخه تصحيح شده به كوشش مير جلال الدين محدّث ...

نویسنده :

-----
گزيده حاضر بر اساس نسخه تصحيح شده به كوشش استاد على اكبر ...