نویسنده :
مهدی غلامعلی

-----
مهم ترین کتاب های حدیثی شیعه و اهل سنت بصورت درسنامه عرضه ...

نویسنده :
سید محمد کاظم طباطبایی

-----
از دیدگاه فریقین

نویسنده :
استادان دانشکده علوم حدیث

-----
این کتاب حاصل سال ها تلاش فکری و تجربه عملی استادان دانشکده ...