جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/03/16

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

حکمتنامهفاطمی

 

شناسنامه

 

المواعظالعددیه ۳ جلدی

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

فصلنامهروانشناسیاسلامی ۳ و ۴

 

پلیت

منتظرطرح

-

 

تربیتجنسی

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

تحکیمخانوادهوزیری

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

تاریخکلامامامیه

 

پلیت

 

درآمدیبرزبانشناسیتطبیقی

 

-

-

-

-

-

درمرحلهماکت

جشنتکلیفپسران

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

معرفتاضطراریدرقروننخستیناسلامی

 

-

-

-

-

-

درمرحلهماکت

بازنگاشتنقض

 

پلیت

 

جستارهاییدرمدرسهکلامیکوفه

 

پلیت

عرضهبهبازار

شرحزیارتجامعهکبیره

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکمتنامهامامحسینجلدی )

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

میدانهایمعناییدرکاربستقرآنی

 

-

-

-

-

-

درمرحلهماکت

Wingsto FLY WiTH

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

THE GREATST GIFT

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

Moi a ta Place

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

Le nid  Vide

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

Je men fiche moi

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

Des amis Patients

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

Au revoir jusqua demain

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

کتابمصورثارالله

 

پلیت

عرضهبهبازار

زیارهالعتباتالمقدسه

 

 

قواعدکلامیتوحید

 

-

-

-

-

-

درمرحلهچیدمانفینال

نشانسرخ

 

پلیت

 

معناومنزلتعقلدرکلامامامیه

 

پلیت

 

زیارتعتباتعالیاتبرپایهمنابعمعتبر

 

پلیت

-

 

مکاتیبالرسول ۳جلدی

 

-

دیجیتالی

چاپدیجیتالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷

رشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

رشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴