عنوان کتاب : در آمدی بر فهم احادیث مشکل
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
محل نشر : قم
ناشر : انتشارات دارالحدیث جستجو در Lib.ir

در آمدی بر فهم احادیث مشکل

درآمدی بر فهم احادیث مشکل

گفتار و رفتار معصومان(ع)، در پی برنمودن معرفتی دینی، پاسخ به پرسشی خاص یا عام و یا زدودن شبهه ای از مردمان معاصر خود و برای آنان قابل فهم بوده است.

 تفاوت فهم مخاطبان، اقتضای آن داشته که فراز و فرود معانی ارائه شده نیز متفاوت باشد؛ هم چنان که تطور واژگان و فرهنگ در دوره های متفاوت نیز سبب دیریابی دستیابی به مراد امام(ع) در دوره های پسینی گشته است.

روایاتی که دشواری در فهم داشته و یا از پیچیدگی یا علو مضمون برخوردار باشند، حدیث مشکل نامیده می شوند و دانشی که قواعد و مهارت های دستیابی به مفهوم صحیح و مراد اصلی روایات را تبیین می کند به «دانش مشکل الحدیث» نامبردار است.

روشن است که مجموعهٔ احادیث مراتب متفاوتی از پیچیدگی را در درون خود دارند، همچنان که فرد پژوهنده در این روایات نیز متفاوت بوده و از مراتب درک، فهم، تخصص و مهارت متفاوتی برخوردار است. از این رو احادیث مشکل، تنوع و گونه گونی فراوانی خواهد داشت.

این مجموعه در پی آن است که گونه های متفاوت حدیث مشکل را برکاود و راه های دستیابی به مراد و مقصود معصومین(ع) را با ذکر نمونه هایی به مخاطبان بنمایاند.

مطالب کتاب برای شانزده جلسه درس تنظیم شده است. «درآمدی بر فهم احادیث مشکل» یکی از «متون تدوینی نشر داخلی مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث» (متنا) است. هر درس با بیان «هدف درس» آغاز و به «چکیده» پایان می یابد.