عنوان کتاب : تطورات کلام امامیه در مدرسه بغداد
صفحات : 344 صفحه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
ناشر : انتشارات دارالحدیث جستجو در Lib.ir

تطورات کلام امامیه در مدرسه بغداد

فهرست مطالب

سخن پژوهشکده

سخن نویسنده

پیش گفتار

فصل اول کلیات و مقدمات

فصل دوم : سیر تطور محتوی کلام امامیه در مدرسه کلامی بغداد

فصل سوم : تحلیل و تبیین تطور کلام امامیه در بغداد

کتاب نامه

نمایه اعلام

متن پشت جلد کتاب :

مدرسه کلامی امامیه در بغداد از مهمترین و تاثیرگذارترین مدارس کلامی امامیه به شمار می‌آید . متکلمان این مدرسه که از بنام ترین اندیشمندان امامیه هستند ، میراث کلامی گرانسنگی برجای نهادند که با توجه به نزدیکی آنان  به عصر حضور در خور مطالعه جدی است . محتوا و روش کلامی این مدرسه نسبت به کلام نخستین امامیه در عصر حضور و تطوراتی دارد که در تبیین آن، دیدگاه های متفاوت و گاه متعارضی از سوی پژوهشگران این عرصه ارائه گردیده و همین مساله این مقطع تاریخی از کلام امامیه را ابهام آلود کرده است . این اثر با بررسی اندیشه های کلامی جریان های فکری امامیه در مدرسه بغداد ، به تحلیل و تبیین تطورات کلامی امامی در این مدرسه پرداخته است .