جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/08/30

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

بروشورکتبموسسهدارالحدیث

 

پلیت

تحویلانبار

روایاتزناندرکتبحدیثشیعه

 

-

-

-

-

-

 

فقهالحدیث (۱)

 

پلیت

عرضهبهبازار

نحوکاربردی (۱)

 

پلیت

عرضهبهبازار

مقدمهعلمحقوق

 

-

-

-

-

-

 

قرآنومتولیانفرهنگی

 

پلیت

عرضهبهبازار(دفترعقل)

علمکلام

 

-

-

-

-

-

 

گزیدهدانشنامهامیرالمومنین (ع)

 

شناسنامه

منتظرطرح

عرضهبهبازار

جشنتکلیفدختران

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

کتابشناختحدیث

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتاییدماکت

اخباریگری

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

گزیدهحکمتنامهرضوی

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

الاعتکاففیالکتابوالسنه

 

پلیت

عرضهبهبازار

اصلاحیهفرهنگنامهاعتکاف

 

صفحات ۲۴ و ۳۰

 

پروانههایدورچادر

 

پلیت

عرضهبهبازار

معنیگنجشک

 

پلیت

 

فرشتههازیرباران

 

پلیت

عرضهبهبازار

اختلاقالحدیث

 

-

پلیت

عرضهبهبازار

تاریخحدیث

 

-

-

-

-

-

-

درمرحلهماکت

آشناییباادیانآسمانی

 

-

پلیت

عرضهبهبازار

درسنامهفقهالحدیث

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

سیاستنامهامامعلی (ع) فارسی - عربی

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

ایماندرقرآن

 

-

پلیت

عرضهبهبازار

اصولکافی ۴جلدی (فارسی -عربی)

 

-

-

-

-

-

-

جهتکالک

گزیدهسیرهپیامبرخاتم (ص) فارسی -عربی

 

پلیت

عرضهبهبازار

دانشنامهاماممهدی (ع) ۱۰ جلدیویرایشدوم

 

-

-

-

-

چیدمانکالک

الگویتنظیمرفتارجنسی

 

عرضهبهبازار

مهارتهایزندگی

 

-

-

-

-

درمرحلهتاییدماکت

زیارتعتباتعالیاتبرپایهمنابعمعتبر

 

پلیت

-

 

Wingsto FLY WiTH

 

-

-

-

-

-

درمرحله  چیدماننهایی

THE GREATST GIFT

 

-

-

-

-

-

درمرحله  چیدماننهایی

Moi a ta Place

 

-

-

-

-

-

درمرحلهچیدماننهایی

Le nid  Vide

 

-

-

-

-

-

درمرحله  چیدماننهایی

Je men fiche moi

 

-

-

-

-

-

درمرحله  چیدماننهایی

Des amis Patients

 

-

-

-

-

-

درمرحله  چیدماننهایی

Au revoir jusqua demain

 

-

-

-

-

-

درمرحله  چیدماننهایی

قواعدکلامیتوحید

 

پلیت

عرضهبهبازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶