عنوان کتاب : مهارت های زندگی
پدیدآورنده : سیدمهدی خطیب
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
محل نشر : قم
تعداد جلد : 1
ناشر : دارالحدیث جستجو در Lib.ir

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی، عبارت اند از توانایی های انجام رفتار سازگارانه و مثبت، به گونه ای که فرد بتواند با چالش ها و ضروریّات زندگی روزمرّه خود مواجه شود. با این بیان روشن می شود که مسئله مهارت های زندگی، اهمّیت و ضرورت حیاتی دارد. خوش بختانه در منابع اسلامی، به این مسئله توجّه جدّی شده است.

مهارت های زندگی، افراد را قادر می سازند تا دانش ها، نگرش ها و ارزش ها را به توانمندی های واقعی تبدیل کنند و به سخن دیگر، بدانند که چه کاری انجام دهند و چگونه انجام دهند. مهارت های زندگی، توانمندی هایی هستند که افراد را قادر می سازند با فرض میل به انجام یک عمل و داشتن آزادی عمل و فرصت انجام آن، به شیوه ای سالم رفتار کنند.

هدف این کتاب، آموزش مهارت های زندگی با تکیه بر آموزه های دینی به شیوه ای کاربردی و در قالبی جدید برای افرادی است که ایده تغییر را در سر می پرورانند.

این کتاب در یازده فصل تدوین شده است که هر فصل به بیان یکی از مهارت های زندگی می پردازد. در فصل اوّل، به مهارت های ارتباط میان فردی پرداخته شده است. در فصل دوم، از مهارت تصمیم گیری سخن گفته شده است. فصل سوم، مهارت بهره مندی از جوانی را آموزش می دهد. فصل های چهارم، پنجم و ششم به مهارت شادی، مهارت خویشتن داری جنسی و مهارت مقابله با خشم می پردازند. در فصل های هفتم تا یازدهم، از مهارت های مقابله با اختلافات زناشویی، مهارت مقابله با شکست، مهارت مقابله با فقدان و داغ دیدگی، مهارت مقابله با هراس از مرگ و مهارت نیایش، بحث می شود.