جمعه 1399/10/19
کد : 74129

پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام دو کتاب جدید منتشر کرد

کتاب های : "منشأ عصمت از گناه و خطا؛ نظریه ها و دیدگاه ها " و " اراده الهی در اندیشه امامیه نخستین " ، دو عنوان کتاب تازه منتشر شده از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام است.

منشأ عصمت از گناه و خطا؛ نظریه ها و دیدگاه ها

در میان مجموعه مباحث و موضوعات عصمت، بررسی ماهیت عصمت، منشأ و فرآیندهای حصول عصمت در معصومان، از مباحث مهم اعتقادی است که با دیگر موضوعات عصمت و حتی مباحث خداشناسی و انسان شناسی نیز ارتباط نزدیکی می‌ یابند. هرچند در این خصوص، دیدگاه ‌ها و نظریات گوناگونی ابراز شده ولی تا کنون این دیدگاه‌ ها به صورت مقایسه ‌ای و همراه با ارزیابی از منظر معارف وحیانی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

کتاب حاضر بخشی از کلان‌ پروژه «بازشناسی اندیشه کلامی امامیه» است. این پژوهش با آثار دیگری که در سایر عناصر معرفتی شیعه تالیف شده است تقریر جامعی از اندیشه‌ کلامی امامیه را بازنمائی خواهد کرد.
این اثر کوشیده است تا افزون بر عرضه، تحلیل و نقد آراء متکلمان فیلسوفان و عرفا، در حد توان، منشأ عصمت، مولفه ها و فرآیند آن را از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام تبیین و تحلیل نماید. بر اساس متون وحیانی، معصومان علیهم السلام به مدد حمایت های ویژه و گسترده الهی، با اختیار خود از گناه و خطا پرهیز می کنند.

با توجه به این رویکرد، پژوهش حاضر در چهار بخش و یازده فصل سامان یافته است :

بخش اول: دیدگاه آیات و روایات درباره منشأ عصمت از گناه
بخش دوم: دیدگاه ها درباره منشأ عصمت از گناه
بخش سوم: بررسی دیدگاه دانشمندان مسلمان بر پایه عقل و نقل
بخش چهارم: ماهیت و عوامل عصمت از خطا از دیدگاه آیات و روایات

کتاب "منشأ عصمت از گناه و خطا؛ نظریه ها و دیدگاه ها" تألیفحجت الاسلام دکتر عبدالحسین کافی، از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع وزیری، در ۲۵۸ صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۳۹۹ با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.

•┈┈•❀•┈┈•

اراده الهی در اندیشه امامیه نخستین

کتاب حاضر بخشی از کلان‌پروژه «بازشناسی اندیشه کلامی امامیه» است. این پژوهش با آثار دیگری که در سایر عناصر معرفتی شیعه در پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام سامان‌ یافته است تقریر جامعی از اندیشه کلامی امامیه - پیش از ورود اندیشه‌های فلسفی و عرفانی - ارائه خواهد داد.

در این کتاب به معناشناسی اراده و اقسام آن در متون وحیانی و تطور دیدگاه امامیه در این موضوعات پرداخته شده است، چرا که موضوع افعال الهی، یکی از مهمترین موضوعات الهیاتی در تمامی ادیان توحیدی است که تبیین صحیح آن، بازبسته شناخت دقیق اراده به عنوان مهمترین رکن الهیات افعال است. توجه ویژه به این مسئله هم در متون وحیانی قابل پی گیری است و هم در نظریه پردازی های الهی دانان قابل مشاهده است.

نویسنده کتاب تلاش کرده است با بررسی دقیق منابع و گزارش‌های موجود از این دوران، دیدگاه اصحاب امامیه در دورهحضور و تطور آن در دوره‌ های بعد را - با توجه به عوامل فکری و اجتماعی مختلف - بررسی و تحلیل کند. لذا با بازخوانی چیستی اراده الهی در قرآن و روایات، تبیین های مختلف از اراده خداوند در اندیشه امامیه نخستین به تصویر کشیده شده است و سپس در پرتو مطالعه مقایسه ای با اندیشه های رقیب امامیه، هم چون جریان کلامی اعتزال و جریان فلسفی، تحلیلی از چرایی و چگونگی این تطورات و نظریه پردازی ها ارائه داده شده است.

با توجه به این رویکرد، کتاب حاضر در پنج فصل سامان یافته است.

فصل اول: معناشناسی اراده در منابع وحیانی
فصل دوم: مدرسه کوفه و نخستین تبیین های کلامی از اراده الهی
فصل سوم: مدرسه قم و امتداد نگره محدثان متکلم کوفه
فصل چهارم: مدرسه بغداد و گامی نوین در تبیین اراده الهی
فصل پنجم: جمع بندی و تحلیل چگونگی و چرایی سیر تطور اراده الهی

کتاب "اراده الهی در اندیشه امامیه نخستین" تألیف حجت الاسلام دکتر اکبر اقوام کرباسی از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، به زبان فارسی، در قطع وزیری، در ۲۴۴ صفحه به نگارش درآمده است و در سال ۱۳۹۹ با همکاری انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.