مقدمه علم حقوق

این کتاب خواننده را با تعریف، موضوع، مسائل، اهداف، مبانی، منابع، شاخه ها و دسته بندی های دانش حقوق آشنا ...