جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/07/10

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

پژوهشیدرفرهنگحیا

 

شناسنامه

-

-

 

الاعتکاففیالکتابوالسنه

 

-

-

-

-

-

 

اصلاحیهفرهنگنامهاعتکاف

 

صفحات ۲۴ و ۳۰

نحوکاربردی

 

شناسنامه

-

 

بلاغتکاربردی

 

شناسنامه

 

گزیدهشهادتنامهامامحسین (ع)

 

شناسنامه

-

 

اختلاقحدیث

 

-

-

-

-

-

-

برگشتبهموسسهاصلاحنامکتاب

تاریخحدیث

 

-

-

-

-

-

-

برگشتبهموسسهاصلاحنامکتاب

آشناییباادیانتوحیدی

 

-

-

-

-

-

-

برگشتبهموسسهاصلاحنامکتاب

فصلنامهسنجهسالاول - شمارهاول ۹۶

 

پلیت

عرضهبهبازار

فرهنگنامهمباهله

 

پلیت

عرضهبهبازار

ایماندرقرآن

 

-

-

-

-

-

-

درمرحلهتاییدماکت

اصولکافی ۴جلدی (فارسی -عربی)

 

-

-

-

-

-

-

برگشتبهموسسهجهتاصلاح

گزیدهسیرهپیامبرخاتم (ص) فارسی -عربی

 

-

منتظرطرح

-

-

-

درمرحلهتاییدماکت

دانشنامهاماممهدی (ع) ۱۰ جلدیویرایشدوم

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتاییدکالک

الگویتنظیمرفتارجنسی

 

-

-

-

-

درمرحلهتاییدماکت

بازخوانیآموزهبداء

 

پلیت

 

قرآندرروایات

 

پلیت

 

زندگانیتحلیلیامامعلی (ع)

 

پلیت

عرضهبهبازار

احوالحضرتعبدالعظیمحسنی (ع)

 

پلیت

 

روششناسیتفسیرموضوعیقرآن

 

پلیت

عرضهبهبازار

تفسیرموضوعیقرآن ۲

 

پلیت

عرضهبهبازار

تطوّراتکلامامامیهدرمدرسهبغداد

 

پلیت

عرضهبهبازار

مهارتهایزندگی

 

-

-

-

-

درمرحلهتاییدماکت

زیارتعتباتعالیاتبرپایهمنابعمعتبر

 

پلیت

-

 

Wingsto FLY WiTH

 

-

-

-

-

-

درمرحله  فیپا

THE GREATST GIFT

 

-

-

-

-

-

درمرحله  فیپا

Moi a ta Place

 

-

-

-

-

-

درمرحله  فیپا

Le nid  Vide

 

-

-

-

-

-

درمرحله  فیپا

Je men fiche moi

 

-

-

-

-

-

درمرحله  فیپا

Des amis Patients

 

-

-

-

-

-

درمرحله  فیپا

Au revoir jusqua demain

 

-

-

-

-

-

درمرحله  فیپا

قواعدکلامیتوحید

 

-

-

-

-

-

اقدامجهتفیپایدوباره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ببروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶