جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/10/13

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

گزیدهسیرهپیامبرخاتم (ص)

 

شناسنامه

 

 

دانشنامهپزشکی ۲ جلدی

 

شناسنامه

 

دانشنامهپزشکیفارسی

 

شناسنامه

 

تحریرتحریرالوسیله

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

اهلبیت (فارسی - عربی )

 

شناسنامه

-

 

مجلهعلومحدیث ۸۴

 

عرضهبهبازار

مجلهعلومحدیث ۸۳

 

عرضهبهبازار

بروشورپژوهشگاه

 

پلیت

عرضهبهبازار

عرفانودعاءدرنهجالبلاغه

 

عرضهبهبازار

ادبیاتفارسی

 

عرضهبهبازار

حکمتنامهرضویجلددوم

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکمتنامهرضویجلدسوم

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکمتنامهرضویجلدچهارم

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکومتومدیریتدرنهجالبلاغه

 

-

-

-

-

-

درمرحلهماکت

بروشورکتبموسسهدارالحدیث

 

پلیت

عرضهبهبازار

روایاتزناندرکتبحدیثشیعه

 

پلیت

عرضهبهبازار

مقدمهعلمحقوق

 

پلیت

عرضهبهبازار

علمکلام

 

پلیت

عرضهبهبازار

کتابشناختحدیث

 

پلیت

عرضهبهبازار

معنیگنجشک

 

پلیت

عرضهبهبازار

تاریخحدیث

 

پلیت

 

اصولکافی ۴جلدی (فارسی -عربی)

 

-

-

-

-

-

-

درمرحلهفرمبندی

دانشنامهاماممهدی (ع) ۱۰ جلدیویرایشدوم

 

-

-

-

-

آمادهزینگگرفتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹