جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/10/25

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

سررسید ۹۷

 

پلیت

-

-

-

 

موسوعهالمعارفوالکتابوالسنهجلد۱۱

 

-

-

-

-

-

درحالکالکگیری

موسوعهالمعارفوالکتابوالسنهجلد ۱۲

 

-

-

-

-

-

درحالکالکگیری

قواعدتوثیقراویان

 

-

-

-

-

-

-

اقدامجهتفیپا

آشناییباعلمرجال

 

-

-

-

-

-

-

اقدامجهتفیپا

مبانیشناختحدیث

 

شناسنامه

-

 

درآمدیبرفهمحدیثمشکل

 

شناسنامه

-

 

جستارهاییدرمدرسهکلامیکوفه

 

شناسنامه

 

تاریخکلامامامیه

 

شناسنامه

-

 

مجلهعلومحدیث ۸۵

 

پلیت

-

 

گزیدهسیرهپیامبرخاتم (ص)

 

شناسنامه

 

دانشنامهپزشکی ۲ جلدی

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

دانشنامهپزشکیفارسی

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

تحریرتحریرالوسیله

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

اهلبیت (فارسی - عربی )

 

شناسنامه

 

مجلهعلومحدیث ۸۴

 

عرضهبهبازار

مجلهعلومحدیث ۸۳

 

عرضهبهبازار

بروشورپژوهشگاه

 

پلیت

عرضهبهبازار

عرفانودعاءدرنهجالبلاغه

 

عرضهبهبازار

ادبیاتفارسی

 

عرضهبهبازار

حکمتنامهرضویجلددوم

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکمتنامهرضویجلدسوم

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکمتنامهرضویجلدچهارم

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکومتومدیریتدرنهجالبلاغه

 

-

-

-

-

-

درمرحلهماکت۷-۱۰-۹۶

بروشورکتبموسسهدارالحدیث

 

پلیت

عرضهبهبازار

روایاتزناندرکتبحدیثشیعه

 

پلیت

عرضهبهبازار

مقدمهعلمحقوق

 

پلیت

عرضهبهبازار

علمکلام

 

پلیت

عرضهبهبازار

کتابشناختحدیث

 

پلیت

عرضهبهبازار

معنیگنجشک

 

پلیت

عرضهبهبازار

تاریخحدیث

 

پلیت

عرضهبهبازار

اصولکافی ۴جلدی (فارسی -عربی)

 

-

-

-

-

-

-

درمرحلهفرمبندی

دانشنامهاماممهدی (ع) ۱۰ جلدیویرایشدوم

 

-

-

-

-

آمادهزینگگرفتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲