عنوان کتاب : گزیده الخصال
صفحات : 75 صفحه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1394
تعداد جلد : 1 جلدی
ناشر : انتشارات دارالحدیث جستجو در Lib.ir

گزیده الخصال

پربرگ بودن آثار حدیثی و ظهور پاره ای از مطالب ضعیف و غیرعصری در آنها و نیز در دسترس نبودن ترجمه ی فارسی یا ترجمه ای امروزین از برخی متون حدیث کهن، گروهی را که طالب کتاب های گزیده هستند، از مطالعه آنها باز داشته است.

از این رو معاونت فرهنگی هنری مؤسسه دارالحدیث، گزیده سازی مهم ترین کتاب های حدیثی از کهن ترین آنها تا عصر حاضر را با ویژگی های زیر در دستور کار خود قرار داده و تاکنون هفت گزیده نشر یافته است:

 مهمترین ویژگی های این مجموعه را می توان چنین برشمرد:

۱. شامل گزیدهٔ مهمترین متون حدیثی است.

۲. حجم هر کتاب و ترجمهٔ آن، میان یک صد تا دویست صفحه است.

۳. سعی شده است تا در ترجمهٔ احادیث، نثر معیار رعایت شود.

۴. همهٔ گزیده ها در قطع و طرح یکسان عرضه می شوند.

 ۵. هر گزیده شامل مقدمه، متن و نمایه است: مقذمه، به اختصار، دربردارندهٔ زندگانی و جایگاه علمی پدیدآورندهٔ کتاب و گزارشی از محتوا و ترسیم جایگاه آن درمیان متون حدیثی است. متن، شامل احادیث برگزیده همراه با اعراب، ترجمه و در صورت نیاز، شرح است. در نمایه، فهرست موضوعی کاملی در پایان هر مجموعه ارائه می شود که با رجوع به آن می توان به صورت موضوعی به احادیث دست یافت.

 ۶. منابع احادیث، حتی الامکان، شناسایی شده و در پانوشت هر صفحه آورده شده اند؛ جز در متونی که از مصادر اصلی به شمار می آیند.

 ۷. سعی شده است در گزیده ها، ترتیب مطالب رعایت شود. در مواردی که ساختار جدیدی در نظر گرفته شود، در مقذمه به آن تصریح می شود.

 ۸. در انتخاب احادیث، حتی الامکان، معیارهای ذیل در نظر بوده است: الف. عموم به آن نیازمند باشند؛ ب. کوتاه، گویا و کاربردی باشد؛ ج. ناظر به یکی از مسائل اعتقادی، عبادی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و... باشد، امید به زندگی را افزایش دهد و مکارم اخلاقی و اصول انسانی را تقویت کند.

تعداد ۱۵۰ حدیث از کتاب الخصال، تألیف شیخ صدوق گزینش و در «گزیده الخصال» عرضه شده است.