جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/12/10

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

تفسیرموضوعی (۱)

 

بدونماکت

پلیت

 

الگویتنظیمرفتارجنسی

 

شناسنامه

 

ازسریکتابهایگوگوری ۵ جلدی(نشرباهوش)

 

-

-

-

-

-

درمرحلهفیپا

سفرنامهوصال (نشرباهوش )

 

-

-

-

-

-

-

درمرحلهچیدماننهایی

تحکیمخانواده (رقعی )

چاپ هفتم

شناسنامه

عرضهبهبازار

سندشناسیرجالکاربردی

چاپسوم

شناسنامه

عرضهبهبازار

المواعظالعددیه ۳ جلدی

چاپپنجم

شناسنامه

 

حدیثتندرستی

چاپدوم

شناسنامه

عرضهبهبازار

ماههشتم

چاپسوم

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکمتنامهسالمند

 

پلیت

-

-

 

حکمتنامهحضرتعبدالعظیم (ع)

چاپهشتم

شناسنامه

عرضهبهبازار

تفسیررواییجامع ۲ جلدی

چاپسوم

شناسنامه

عرضهبهبازار

تاریخحدیثشیعه (۲)

چاپچهارم

شناسنامه

عرضهبهبازار

حکمتنامهکودکوزیری

چاپسیزدهم

شناسنامه

عرضهبهبازار

درآمدیبراخلاقهمسایگی

 

پلیت

-

-

 

خداوانساندراندیشهفیلسوفان (کتبداخلی)

 

بدونماکت

پلیت

عرضهبهبازار

نحوکاربردی (۲)  (کتبداخلی)

 

بدونماکت

پلیت

عرضهبهبازار

رضایتاززندگی

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

نقدمتنوبررسیشبهاتپیراموننهجالبلاغه

 

پلیت

عرضهبهبازار

جوانومدیریتزندگی (نشرباهوش )

 

پلیت

-

-

 

زندگیوبندگی (نشرباهوش)

 

پلیت

-

-

-

 

حکمتنامهفاطمی

 

شناسنامه

عرضهبهبازار

سررسید ۹۷

 

پلیت

تقریبا ۱۵۰ جلدمانده

موسوعهالمعارفوالکتابوالسنهجلد۱۱

 

کالک

-

-

-

-

 

موسوعهالمعارفوالکتابوالسنهجلد ۱۲

 

-

-

-

-

-

 

قواعدتوثیقراویان

 

پلیت

-

-

 

آشناییباعلمرجال

 

پلیت

عرضهبهبازار

حکومتومدیریتدرنهجالبلاغه

 

پلیت

عرضهبهبازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷