جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1397/01/26

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

 

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

حکمتنامهلقمان (فارسی - عربی )

دهم

شناسنامه

 

روششناسیتفسیرموضوعیقرآن

دوم

شناسنامه

-

 

گزیدهالمواعظالعددیه

دوم

شناسنامه

 

نحوکاربردی

سوم

شناسنامه

 

الگویاسلامیشادکامی

پنجم

شناسنامه

-

 

تفسیراثری (۱)

 

پلیت

 

معناشناسیقلبدرقرآن

 

-

-

-

-

-

درحالگرفتنماکت

نقدیبرگفتمانشرقشناسی

 

-

-

-

-

-

-

درحالگرفتنفیپا

فصلنامهاخلاقپژوهی (۲)

 

پلیت

-

 

آبشارمعرفت (۱) ویزهپایوران

 

-

-

-

-

-

-

درحالگرفتنفیپا

آبشارمعرفت (۲) ویزهبانوان

 

-

-

-

-

-

-

درحالگرفتنفیپا

آبشارمعرفت (۳) ویژهجوانان

 

-

-

-

-

-

-

درحالگرفتنفیپا

تفسیرموضوعیروایی . چیستی . مبانیوروش

 

-

-

-

-

-

درحالگرفتنماکت

سفرنامهوصال (نشرباهوش )

 

پلیت

 

ازسریکتابهایگوگوری ۵ جلدی(نشرباهوش)

 

-

-

-

-

-

درمرحلهچیدماننهایی

کتابهایکودکفرانسویوانگلیسی ۷ جلد

 

-

-

-

-

-

درمرحلهچیدماننهایی

کتبقصههایمنورایا ۶ جلد

 

-

-

-

-

-

درمرحلهچیدماننهایی

قصهیحیواناتدرقرآن

 

-

-

-

-

-

درمرحلهچیدماننهایی

درآمدیبراخلاقهمسایگی

 

پلیت

 

زندگیوبندگی (نشرباهوش)

 

پلیت

 

جوانومدیریتزندگی (نشرباهوش )

 

پلیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳