دوستان صبور

از مجموعه ی پنج جلدی کتاب کودکان با عنوان «داستان های رنگین کمان»