درآمدی بر اخلاق هتلداری

بر اساس آموزه های اسلامی

فرهنگ نامه مهمانی (فارسی)

فرهنگ‏نامه مهمانى، هفتمين كتاب‏ از مجموعه فرهنگ‏نامه‏ هايى است كه با هدف تصحيح و تقويت فرهنگِ ارزش‏هاى رفتارى، در دست ...

فرهنگ نامه مهمانی (فارسی - عربی)

فرهنگ‏نامه مهمانى، هفتمين كتاب‏ از مجموعه فرهنگ‏نامه‏ هايى است كه با هدف تصحيح و تقويت فرهنگِ ارزش‏هاى رفتارى، در دست ...